Опит в одитиране на индивидуални и консолидирани финансови отчети изготвени по Международните и Националните счетоводни стандарти на дружества от следните отрасли и дейности:
 
Промишленост - лека, тежка, хранително-вкусова, дървопреработване,шивашка, добивна промишленост
 
Селско и горско стопанство - дърводобив, ловно-стопанска дейност, лесокултурна дейност, оранжерийно производство на селскостопанска продукция
 
Енергетика - топлофикационни дружества и леене на черни и цветни метали
 
Транспорт - сухопътен
 
Строителство
 
Търговия
 
Туризъм
 
Многопрофилни болници за активно лечение и диспансери