Независим финансов одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвени по Международните и Националните счетоводни стандарти;

Ограничен одиторски преглед на финансови отчети;
 
Договорни одиторски процедури, включително за проверка на Проекти по Европейски и други донорски програми;
 
Компилиране на финансова информация;
 
Изготвяне на консолидирани финансови отчети;

Проверка на прогнозна финансова информация:
- при предоставяне на прогнозни данни пред потенциален инвеститор;
- при оценка на възможни бъдещи капиталови инвестиции
- пре представяне на прогнозни данни в бизнесплан, при кредитни обосновки от заемодателя
- при представяне на прогнозни данни в публични проспекти 
 
Финансов анализ;
 
Консултации в областта на: счетоводството, корпоративни данъци, социално и здраво осигуряване;
 
Консултиране в областта на бизнескомбинации,  преобразуване на търговски дружества и оценка на цяло предприятие;
 
Внедряване на интегрирана система за упралвение Ажур и софтуер за персонала и работната заплата Омекс